Regulamin i polityka prywatności

01 / Regulamin

Regulamin sklepu internetowego i serwisu Poza Ramami

Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego https://pozaramami.com/ i https://platforma.pozaramami.com/ oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów i usług.

Za pośrednictwem serwisu internetowego https://pozaramami.com/ oraz https://platforma.pozaramami.com/ możliwy jest zakup różnego rodzaju materiałów i usług realizowanych bezpośrednio przez autorkę strony tj. w szczególności zakup licencji na webinary i kursy online. Sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem serwisu https://pozaramami.com/ realizuje Maja Michalak-Serafin, prowadząca firmę:

Poza Ramami Maja Michalak-Serafin,
ul. Marcina Kasprzaka 31b/587,
01-234, Warszawa,
NIP: 5272945585

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@pozaramami.com.

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator – Maja Michalak-Serafin, prowadząca firmę Poza Ramami Maja Michalak-Serafin, ul. Marcina Kasprzaka 31b/587, 01-234, Warszawa, NIP: 5272945585,

2. Sprzedawca – Maja Michalak-Serafin, prowadząca firmę Poza Ramami Maja Michalak-Serafin, ul. Marcina Kasprzaka 31b/587, 01-234, Warszawa, NIP: 5272945585,

3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała zakupu Materiału.

5. Materiał – treść cyfrowa lub indywidualna usługa, m.in. plik wideo, plik audio, licencja lub inny dostępny w postaci cyfrowej lub materialnej,

6. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów w postaci komputerowych plików lub innej, świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę
na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu,

7. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://pozaramami.com/regulamin/,

8. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://pozaramami.com/ oraz https://platforma.pozaramami.com/,

9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

10. Konto – indywidualne konto Użytkownika w Serwisie.

§ 2 Postanowienia wstępne

1. Każdy Użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Użytkownika.

3. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do
wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności serwisu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu lub Polityki Prywatności, nie może dokonać rejestracji, a jeżeli powiadomi o tym administratora Serwisu, administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług lub usunąć z Serwisu wszelkie jego dane.

4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Do korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika:

● dostęp do Internetu,
● standardowy system operacyjny,
● standardowa przeglądarka internetowa,
● posiadanie aktywnego adresu e-mail.

6. Do korzystania z Produktów i/lub Materiałów i/lub Usług lub innych nieodpłatnych i odpłatnych treści konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika:

● dostęp do Internetu,
● standardowy system operacyjny,
● standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,
● standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader) i/lub .pttx (np. Microsoft
PowerPoint),
● możliwość odtwarzania plików wideo,
● w przypadku Produktów, w których opisie zawarta jest taka informacja, posiadanie aktywnego konta w serwisie Instagram oraz dołączenie do wskazanej grupy w serwisie Instagram.
● posiadanie aktywnego adresu e-mail.

7. Użytkownik nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.

9. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto w złotych polskich.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.

3. Każdy Użytkownik, który dokonał zakupu Materiałów (z wyłączeniem Voucherów prezentowych Poza Ramami) lub który realizuje Voucher Poza Ramami, zobowiązany jest do założenia Konta w Serwisie, przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej Serwisu. Użytkownik po złożeniu i opłaceniu zamówienia otrzyma link do formularza rejestracyjnego na podany w formularzu zamówienia adres e-mail. W przypadku braku otrzymania linku do formularza rejestracyjnego, Użytkownik zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@pozaramami.com.

4. Założenie Konta o którym jest mowa w ust. 3, w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie Konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem Konta.

5. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości email zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika odpłatnie lub nieodpłatnie w zależności od informacji wskazanych w ich opisie. Odpłatne są natomiast umowy świadczenie usług i umowy o dostarczenie Materiałów oraz treści cyfrowych i/lub produktów fizycznych, zawierane za pośrednictwem Serwisu.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Serwisu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac o charakterze serwisowym bądź modernizacyjnym.

9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownika może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@pozaramami.com.

§ 4 Składanie zamówień

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu oferowanych w nim Produktów.

2. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany Klient albo jako gość.

3. Zarejestrowanym klientem jest Użytkownik, który posiada Konto w Serwisie.

4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia w Serwisie po uprzednim dodaniu do koszyka produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Produkt jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Użytkownik powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Użytkownik może skontaktować się ze Sprzedawcą.

5. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę operatora płatności celem dokonania zapłaty.

6. Z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Użytkownika, umowę o dostarczenie treści cyfrowych lub usługi uważa się za zawartą między Użytkownikiem a Sprzedawcą. W przypadku płatności przelewem na konto Sprzedawcy za skuteczne dokonanie płatności uznaje się moment zaksięgowania środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.

7. Potwierdzenie zakupu Użytkownik otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

8. Dokonując zakupu produktu, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie  przez Sprzedawcę swojego wizerunku w materiałach marketingowych Sprzedawcy.

§ 5 Płatność i realizacja zamówień

1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Serwisu oraz
prezentowane są Użytkownikowi na etapie składania zamówienia.

2. Płatności elektroniczne Przelewy24 obsługiwane są przez następującego operatora płatności:

PayPro SA,
ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,
NIP: 7792369887, KRS: 0000347935,
kapitał zakładowy 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych.

3. Usługa jest realizowana według informacji oraz w terminie (przedziale czasowym) podanym w ofercie.

4. Produkt udostępniany jest Użytkownikowi na okres określony w ofercie. W tym czasie Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy o ile charakter produktu lub informacje przy nim zawarte nie wskazują inaczej. W szczególności Voucher Poza Ramami jest produktem, który można zrealizować jedynie jednokrotnie.

5. Zamówienia realizowane są bez zbędnej zwłoki, w terminie do 7 dni roboczych, po otrzymaniu przez Sprzedawcę należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane w Serwisie oraz podczas składania zamówienia.

6. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

7. Dostawa Produktu jest bezpłatna, o ile nie podano inaczej w ofercie i/lub na etapie składania i/lub finalizowania zamówienia.

8. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, Sprzedający udostępnia Użytkownikowi zamówiony Produkt. Wysyłka wszelkich niezbędnych informacji ma miejsce jak najszybciej po dokonaniu płatności przez Użytkownika, nie później niż do 7 dni roboczych od dokonania zapłaty. W przypadku usługi indywidualnej szczegóły jej realizacji są ustalane przez bezpośredni kontakt mailowy i/lub telefoniczny bądź osobisty z Użytkownikiem w oparciu o zasady określone w ofercie.

9. Faktury wystawiane są na automatycznie na podstawie danych podanych przez Użytkownika w odpowiednim formularzu przy dokonywaniu zakupu. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail, bez konieczności składania swojego podpisu.

10. Realizacja zamówienia obejmującego materiały online, w szczególności Kurs Poza Ramami lub Webinar Poza Ramami następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zawartości kursu.

11. Dostęp do niektórych Produktów i/lub Materiałów i/lub Usług, w szczególności do Kursów Poza Ramami i Webinarów Poza Ramami, odbywa się za pośrednictwem dedykowanej podstrony Serwisu. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem przez Użytkownika Konta w ramach Serwisu umożliwiającego mu uzyskanie dostępu do owych treści.

12. Z chwilą pierwszego zalogowania się do Konta Użytkownika w ramach Serwisu, Produkty i/lub Materiały w formie treści cyfrowych, w szczególności te składające się na Kurs Poza Ramami lub Webinar Poza Ramami, uważa się za dostarczone w całości Użytkownikowi. Za dostarczone w całości Użytkownikowi uznaje się także Produkty i/lub Materiały, które zostały przekazane Użytkownikowi.

13. W przypadku niektórych Produktów i/lub Materiałów, dostęp do treści wchodzących w ich skład może być ograniczony czasowo, lub odblokowywany po czasie zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Serwisu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Użytkownik utraci dostęp lub uzyska do Materiałów i/lub innych treści. Jeżeli dostęp do Produktów i/lub Materiałów przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do nich, o czym uprzedzi Użytkownika przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takim przypadku Użytkownik będzie mieć prawo do zapisania treści na własnym nośniku danych.

14. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z
prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

  1. Korzystać z Serwisu w sposób niezakłócający korzystanie z Serwisu przez pozostałych jej Użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Serwisu, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego Konta w Serwisie jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. nie rozpowszechniać Produktów i Materiałów, a w szczególności zawartości Kursów Poza Ramami i Webinarów Poza Ramami, ani ich poszczególnych fragmentów bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy.

15. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 14 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Użytkownik dostępu do platformy bez konieczności zwrotu poniesionych przez Użytkownika kosztów oraz zastrzega sobie prawo do powzięcia kroków prawnych z tytułu naruszenia dóbr Sprzedawcy.

16. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak dostęp do Kursu Poza Ramami, Webinaru Poza Ramami, Voucher Poza Ramami itd. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.

17. Z chwilą wysyłki wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 16 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Użytkownikowi.

18. Jeżeli Użytkownik dokona zakupu pakietu, w którego skład wchodzi Usługa i/lub Produkt i/lub Materiał ich realizacja i udostępnienie Użytkownikowi nastąpią według zasad określonych odpowiednio powyżej.

19. W przypadku zakupu Produktu i/lub Materiału i/lub Usługi, których płatność została podzielona na dwie lub więcej części (Produkt w ratach) Konsument (Użytkownik) zobowiązuje się do uiszczenia pełnej kwoty za Produkt w terminie wskazanym w opisie produktu – zgodnie z harmonogramem wpłat. Uiszczenie pierwszej części płatności umożliwia korzystanie z zakupionych Produktów i/lub Materiałów i/lub Usług w zakresie określonym przez Sprzedającego w opisie Produktu – szczególnie w harmonogramie wpłat. W przypadku nieuregulowania należności zgodnie z harmonogramem wpłat, Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do zakupionego Produktu do czasu uregulowania zaległości. Zablokowanie dostępu do dostępnych odpłatnie części Serwisu nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uiszczenia pełnej opłaty za zakupiony Produkt i/lub Materiał i/lub Usługę. Po uregulowaniu należności, Sprzedawca przywróci pełny dostęp do wykupionego Produktu i/lub Materiału i/lub Usługi jak najszybciej będzie to możliwe, w terminie 7 do dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy. Okres zablokowania przez Sprzedawcę dostępu do Serwisu z powodu zaległości wynikającej z braku uiszczenia opłaty, o którym mowa powyżej nie wpływa na przedłużenie terminu dostępu do Produktu i/lub Materiału i/lub Usługi jeśli treści te są dostępne we wcześniej ustalonych interwałach czasowych. Termin wpłaty należności może ulec zmianie jedynie w przypadku pisemnego potwierdzenia takiej możliwości ze strony Sprzedawcy.

 

§ 6 Korzystanie z zakupionych Produktów

1. Wszelkie Produkty, Materiały oraz autorskie treści udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.

3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.

4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Sprzedawca może kierować roszczenia względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu i/lub Materiałów.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wyniki korzystania z Produktów i/lub Materiałów i/lub Usług osiągane przez Użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za własne decyzje i postępy edukacyjne, a ocena i wykorzystanie Produktów i/lub Materiałów i/lub Usług powinny być oparte na jego własnej należytej staranności.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania specjalnych ofert, w tym przede wszystkim do zmiany cen Produktów i/lub Usług i/lub Materiałów w Serwisie bez uszczerbku dla praw wszystkich nabytych wcześniej przez Użytkownika Produktów i/lub Usług i/lub Materiałów, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed wprowadzeniem specjalnych ofert i/lub zmian cen Produktów i/lub Usług.

7. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie materiałów sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego w szczególności o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, homofobicznym, pornograficznym lub w inny sposób powszechnie uznanym za obraźliwe, naruszającym dobre obyczaje lub prawa osób trzecich.

8. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności sytuacji opisanych w §6 ust. 1, §6 ust. 3, §6 ust. 4, §6 ust. 7 Regulaminu, Sprzedawca ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika i stałego zablokowania dostępu do zakupionych przez niego Produktów i/lub Materiałów i/lub Usług. Użytkownikowi z tego tytułu nie przysługuje prawo żądania zwrotu uiszczonej opłaty.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem lub brakiem możliwości skorzystania z Serwisu i/lub Produktów i/lub Materiałów i/lub Usług przez Użytkownika. Tyczy się to przede wszystkim utraty lub opóźnienia w dostarczeniu danych spowodowanych problemami technicznymi – w tym problemami z dostępem do sieci internetowej, energii elektrycznej, baz danych, utratą lub przerwaniem transmisji, opóźnieniem transmisji, przerwami technicznymi, konserwacyjnymi, przerwami w świadczeniu usług spowodowanymi przez czynniki niezależne od Sprzedawcy.

10 Czynnikami niezależnymi od sprzedawcy są między innymi: awarie lub zapowiedziane przerwy w transmisji lub łączach telefonicznych (w tym międzynarodowych), brak dostępu do sieci telekomunikacyjnej operatorów krajowych i/lub zagranicznych lub błędne i/lub nieprawidłowe działanie usług oferowanych przez operatorów telekomunikacyjnych, obciążenia łączy, przerwy w dostawie energii elektrycznej, a także awarie urządzeń przesyłowych, technicznych, baz danych (serwerów) i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni. Jako niezależne od Sprzedawcy uznaje się także wystąpienie siły wyższej, rozumianej jako nagłej, niespodziewanej przyczyny zewnętrznej, za którą Sprzedawca nie odpowiada lub której nie mógł przewidzieć, konieczne przerwy eksploatacyjne, techniczne, czy remontowe.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Jeśli w toku zakupu Produktu Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Użytkownikowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

 

§ 8 Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi Produkt wolny od wad.

2. Jeżeli Użytkownik stwierdzi wadę Produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, skradając reklamację.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. kontakt@pozaramami.com.

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji.

 

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://platforma.pozaramami.com/regulamin/

 

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony Użytkownikom na stronie Serwisu https://platforma.pozaramami.com/regulamin/. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się ze zmianami w Regulaminie jeżeli korzystają w jakikolwiek sposób z Serwisu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika umowy ze Sprzedawcą.

2. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zapisów zawartych w zaktualizowanym Regulaminie powinien zaprzestać korzystania z Serwisu. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy określone w Kodeksie cywilnym.

4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem (Użytkownikiem) zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

02 / RODO

Polityka prywatności i plików cookies serwisu Poza Ramami

Dzień dobry! Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego przygotowałam dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.pozaramami.com/ i https://www.platforma.pozaramami.com/

Administratorem strony jest Maja Michalak-Serafin, prowadząca firmę

Poza Ramami Maja Michalak-Serafin,
ul. Marcina Kasprzaka 31b/587,
01-234, Warszawa,
NIP: 5272945585

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@pozaramami.com.

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją poniższej Polityki Prywatności.

§1 Dane osobowe

1. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Maja Michalak-Serafin, prowadząca firmę Poza Ramami Maja Michalak-Serafin, ul. Marcina Kasprzaka 31b/587, 01-234, Warszawa, NIP: 5272945585.

2. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

3. Uprawnienia RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka zgoda została przez Ciebie wyrażona.

4. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważam za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyłam starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

5. Podkreślam, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres kontakt@pozaramami.com.

7. Dołożyłam jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

§2 Bezpieczeństwo

1. Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. 

2. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

§3 Odbiorcy danych

1. Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień w sklepie internetowym.

2. Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

§4 Cele i czynności przetwarzania

1. Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do założenia konta, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane. Dane przekazane mi w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2. Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy zdecydujesz się usunąć konto, usunę również dane w nim zawarte. Pamiętaj jednak, że usunięcie konto nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez Ciebie z wykorzystaniem konta. W każdej chwili masz możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. W każdej chwili możesz również podjąć decyzję o usunięciu konta.

3. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

4. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane mi w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w mojej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mam obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

6. W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. 

7. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.

8. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

9. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać mi swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane mi podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

10. Jeżeli chcesz zakupić i korzystać z Produktów i/lub Materiałów i/lub Usług które dostępne są w Serwisie, musisz przekazać mi swoje dane osobowe takie jak adres e-mail oraz imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres korespondencyjny, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z Produktów i/lub Materiałów i/lub Usług. Dane przekazane mi w związku z zakupem Produktów i/lub Materiałów i/lub Usług wykorzystywane są w celu organizacji możliwości korzystania Produktów i/lub Materiałów i/lub Usług, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z zakupu Produktów i/lub Materiałów i/lub Usług. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w Serwisie, jak również żądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

§5 Reklamacje i odstąpienie od umowy

1. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz mi dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

2. Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. 

3. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych. W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.

§5 Kontakt

1. Kontaktując się z nami, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

2. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania ze mną kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłaś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

§6 Pliki cookies i inne technologie śledzące

1. Moja strona podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

2. Na stronie wykorzystywane są pliki cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z moich stron, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

3. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia i logowania do konta użytkownika.

4. Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

5. Korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuje, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji moich stron internetowych. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Dane o użytkownikach i zdarzeniach nie wygasają automatycznie. Z uwagi na aktywowaną przeze mnie anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

6. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

7. W ramach Google Analytics zbieram również dane demograficzna oraz dane o
zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu mojej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

8. Korzystam z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kieruję do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizuje, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług. W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w mojej witrynie, zaimplementowałam w ramach moich stron Pixel Facebooka, który w sposób
automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na Twoją identyfikację. Wiem jedynie, jakie działania podjęłaś w ramach mojej strony. Informuję Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne ode mnie, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

9. Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu mojej strony możesz
zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przeze mnie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

10. Na moich stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Google, LinkedIN. Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetla moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowana. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowałaś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
• Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
• Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
• Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl
• LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

§6 Logi serwera

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym

przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.